Kunstmesse Salzburg
ザルツグルク・アート・フェア


2002年10月25日-10月27日

MEC, Salzburg
-MEC, ザルツグルク-

(Salzburg/Austria)