Kunstmesse Salzburg
ザルツグルク・アート・フェア


2001年10月26日-10月28日

MEC, Salzburg
-MEC, ザルツグルク-

(Salzburg/Austria)