Kunstmesse Salzburg
ザルツグルク・アート・フェア


2000年11月10日-11月12日

MEC, Salzburg
-MEC, ザルツグルク-

(Salzburg/Austria)